Auto Gabriel logo

telefón

Email Auto Gabriel

Cenník príplatkov a poplatkov

Nájom vozidla sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami.
V prípade nedodržania niektorých zásad, poškodenia vozidla alebo jeho čatí Vám budú účtované poplatky a vzniknuté náklady.

 

POPLATKY VÝŠKA POPLATKU
Administratívny poplatok 25 €
Spoluúčasť pri poistnej udalosti 330 €
Vrátenie vozidla mimo otváracích hodín 10 €
Pristavenie/ vyzdvihnutie vozidla v rámci Košíc 20 €
Pristavenie/ vyzdvihnutie vozidla mimo Košíc 0,50€/ km + palivo
Nedotankovanie paliva  (plus cena paliva) 12 € + palivo
POKUTY VÝŠKA POKUTY
Neriadenie sa výzvou Prenajímateľa na vrátenie vozidla, dostavenie sa do servisu, zdokumentovanie poškodenia 50 €
Nedodržanie garančného intervalu predpísaného výrobcom (prekročenie o 1000 km a viac) 250 €
Nereagovanie na 3. výzvu na prezutie vozidla po 14 dňoch od 3. výzvy Hodnota novej sady pneumatík
Neoznámenie vzniku škody na vozidle počas prenájmu Prenajímateľovi do 24 hodín od momentu jej vzniku
(každá škoda posudzovaná jednotlivo)
120 €
Neoznámenie škody spôsobenej vozidlom Prenajímateľa tretej osobe 200 € + suma krátenia PU
Riešenie pokuty vzniknutej počas doby prenájmu admin. poplatok + pokuta
Porušenie Všeobecných obchodných podmienok (VOP) 200 € + vzniknuté náklady
Nezákonná činnosť páchaná s vozidlom 360 €
Fajčenie vo vozidle 250 €
POŠKODENIA VÝŠKA POPLATKU
Poškodenie EČV 30 €
Opraviteľný defekt 36 €
Akékoľvek povrchové poškodenie nepreniknuté pod povrch laku za každý poškodený diel 60 €
Oprava čelného skla zaliatím, ak sa dá opraviť 72 €
Poškodenie laku na spätnom zrkadle alebo kľučke dverí 120 €
Štiepky na prednej časti vozidla bez deformácie (s výnimkou skla) 60 €
Diera vo výplni do veľkosti 1€ mince (kategória N) 120 €
Zaleštenie disku 120 €
Poškodenie disku (podľa typu vozidla) 180 € až spoluúčasť
Poškodenie plastovej lišty nad blatníkom 300 €
Poškodenie drevenej podlahy na úžitkovom vozidle 300 €
Poškodenie vnútorného blatníka na úžitkovom vozidle 300 €
Poplatok za natankovanie nesprávneho paliva 180 € + dodatočné náklady
Deformácia karosérie s priemerom menším než veľkosť priemeru 1 € mince bez poškodenia farieb 60 € + cena práce
Deformácia väčšia ako 1€ minca 84 € + cena práce
Poškodenie pneumatiky (podľa typu vozidla) 70€ až 200 €
Poškodenie puklice hodnota novej puklice
Poškodenie interiéru individuálna v závislosti od poškodenia
Škrabanec preniknutý pod povrch laku spúoluúčasť
Lakovanie 1 dielu pri vozidlách s 3-vrstvovým perleťovým lakom spúoluúčasť
Poškodenia viacerých dielov ak vznikli pri jednej PU spúoluúčasť
Prasknuté diely spúoluúčasť
Poškodenie čelného skla spúoluúčasť
STRATY ( v prípade straty sa účtuje aj administratívny poplatok 25 €) VÝŠKA POPLATKU
Náhrada za stratu technického preukazu od vozidla 60 €
Náhrada za stratu zelenej a bielej karty 12 €
Náhrada za stratu a vydanie kľúča od vozidla 250 €
Náhrada za stratu krytu batožinového priestoru 300 €
Náhrada za stratu povinnej výbavy vozidla 24 €
Náhrada za stratu náradia od vozidla 60 €
Náhrada za stratu zimnej výbavy 12 €
ÚDRŽBA EXTERIÉR/ INTERIÉR VYŠKA POPLATKU
Nadmerné znečistenie exteriéru vozidla - pre znečistenie nie je možné skontrolovať stav/ poškodenia vozidla 15 €
Znečistenie interéru vozidla 60 €
Znečistenie interiéru - tepovanie vozidla 120 €
Nadmerné znečistenie ložnej plochy úžitkového vozidla 60 €
Nadmerné znečistenie viacmiestnych a úžitkových vozidiel 120 €

 

Cenník opráv poškodení mimo poistných udalostí je k dispozícii na vyžiadanie.
Na akékoľvek poškodenie interiéru sa nevzťahuje dojednané poistenie. Ak vznikne poškodenie v interiéri vozidla, je nájomcovi zodpovednému za vznik poškodenia účtovaná skutočná náhrada škody vo výške ceny diela a servisného úkonu. V prípade, ak suma za opravu akéhokoľvek poškodenia na vozidle presiahne sumu 3.334,- € bude nájomcovi účtovaná spoluúčasť vo výške 15% zo spôsobenej škody. Poplatky, alebo akékoľvek odhady vyčíslenia opravy škody sú zákazníkovi zasielané po riadnom skončení prenájmu. Výnimku tvoria nepojazdné vozidlá po dopravnej nehode, ktoré budú do servisu odvezené obratom.

Zoznam najčastejších poškodení vozidla nie je konečný a RentAuto si vyhradzuje právo na zmenu uvedených sadzieb. Uvedené sadzby predstavujú finančnú hodnotu, ktorú je potrebné vynaložiť na odstránenie znehodnotenia, ktoré poškodením na vozidle vzniklo. Zároveň, uvedené sadzby predstavujú aj finančnú stratu na hodnote vozidla spôsobenú konkrétnym poškodením/ znehodnotením, na ktorú má RentAuto nárok aj v prípade, že sa dané poškodenie/ znehodnotenie na vozidle nebude opravovať. RentAuto si vyhradzuje právo opraviť vozidlo v termíne, ktorý čo najefektívnejšie zníži dĺžku intervalu opravy tak, aby vozidlo bolo vyradené z prevádzky čo najkratšie. Zákazník má právo žiadať opravu vozidla bezodkladne po vyčíslení poškodenia. V takom prípade sa zákazníkovi účtuje poplatok za stojné vo výške 70% hodnoty bežného nájomného počas celej dĺžky servisného intervalu a vyradenia vozidla z prevádzky v dôsledku opravy daného poškodenia.

Všetky ceny sú uvedené s 20% DPH. Cenník je platný od 4.10.2021