Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRENAJÍMATEĽA PRE NÁJOM MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Článok 1. Uzatvorenie a doba platnosti zmluvy

Zmluva o nájme motorového vozidla je uzatvorená podpísaním Zmluvy o nájme motorového vozidla zmluvnými stranami a zároveň týmto dňom nadobúda aj účinnosť (ďalej len „zmluva“).Uzatvorenie Zmluvy postupuje prenajímateľ nájomcovi právo na užívanie vozidla počas vopred dohodnutej doby. Platnosť zmluvy možno predĺžiť len so súhlasom zmluvných strán. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre prenájom vozidla spolu s preberacím protokolom označeným číslom zmluvy tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme dopravného prostriedku.

Článok 2. Prevzatie vozidla

Nájomca prevezme motorové vozidlo (ďalej len „vozidlo“) s plnou nádržou. Spolu s vozidlom a povinnou výbavou odovzdá prenajímateľ nájomcovi osvedčenie o evidencii vozidla, jeden kľúč od vozidla a poprípade zabezpečovacieho zariadenia, príp. ďalšie doklady potrebné na užívanie vozidla. Odovzdanie a prevzatie vozidla potvrdia obe zmluvné strany podpisom preberacieho protokolu. Všetky poškodenia a pripomienky týkajúce sa prenajatého vozidla musia byť nájomcom uplatnené najneskôr pri prevzatí vozidla (t.j. skôr ako opustí parkovisko) a musia byť zaznamenané v zmluve o nájme, alebo preberacom protokole.

Článok 3. Nájomné a iné poplatky

Nájomca zodpovedá za to, že prenajímateľovi zaplatí poplatky obsiahnuté v cenníku, ktorý je platný na začiatku prenájmu v čase podpísania zmluvy. Denná sadzba nájomného je účtovaná za každých aj začatých 24 hodín. Výška dohodnutého nájomného vychádza z cenových podmienok nájmu pre príslušný druh prenajatého vozidla – predmetu nájmu, platných v deň uzatvorenia zmluvy. Cena nájmu (denná sadzba nájomného) je stanovená v závislosti od dohodnutej doby nájmu. V prípade, ak nájomca na základe dohody s prenajímateľom skráti dobu nájmu, je povinný zaplatiť nájomné len vo výške dennej sadzby pre skutočnú dobu nájmu podľa cenníka. V prípade, ak počas trvania zmluvy dôjde na základe požiadavky nájomcu k zmene predmetu nájmu, výška nájomného sa odo dňa zmeny predmetu nájmu (t.j. odo dňa prevzatia iného vozidla uvedeného na odovzdávacom protokole) mení podľa cenníka aktuálneho v deň zmeny predmetu nájmu pre príslušný druh prenajatého vozidla, čo nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým. Uvedené platí aj v prípade každej ďalšej zmeny predmetu nájmu. Poplatok za prejdené kilometre navyše bude vypočítaný podľa cenníka platného pri podpise zmluvy  (počet kilometrov prejdených vozidlom bude stanovený po prepočítaní údajov na tachometri vozidla, v prípade zlyhania tachometra bude poplatok za prejdené kilometre vypočítaný na základe vzdialeností prejdených počas cesty podľa monitorovacieho zariadenia GPS, ak bolo vozidle nainštalované, alebo podľa automapy. Spotrebované pohonné hmoty hradí nájomca na vlastné náklady. Ak pri vrátení vozidla nie je nádrž pohonných hmôt plná, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi poplatok za nedotankovanú nádrž pri vrátení vozidla podľa platného cenníka. V prípade, že nájomca doplní nádrž nesprávnym typom PHM, bude mu naúčtovaná plná nádrž a pokuta v zmysle platného cenníka. Nájomca uhradí všetky pokuty a súdne výdavky súvisiace s parkovaním, dopravnými priestupkami,  alebo inými priestupkami voči zákonu uložené na dané vozidlo, voči nájomcovi, inému vodičovi, alebo prenajímateľovi do vrátenia vozidla s výnimkou prípadov, kedy sa tak stane v dôsledku chyby prenajímateľa. Zároveň nájomca uhradí všetky pokuty, ktoré boli uložené v čase, kedy vozidlo užíval, ale doručené prenajímateľovi za vozidlo boli až s oneskorením. Za dodatočné spracovanie deliktu, bude za každý delikt samostatne účtovaný administratívny poplatok vo výške určenom v cenníku.  V prípade omeškania nájomcu s platením nájomného, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi spolu s nájomným úrok z omeškania a to vo výške 0,06% za každý deň omeškania.  V prípade neprimerane znečisteného interiéru vozidla pri jeho vrátení je nájomca povinný zaplatiť paušálny poplatok za neprimerane znečistený interiér vozidla podľa platného cenníka. Počas doby nájmu znáša nájomca bežné náklady na prevádzku motorového vozidla. Prenajímateľ si vyhradzuje právo požadovať od nájomcu zálohu. Jej výšku určí prenajímateľ a záloha bude použitá na úhradu celkového nájomného po vrátení vozidla prenajímateľovi.

Článok 4. Práva a povinnosti nájomcu

Motorové vozidlo, ktoré je predmetom nájmu, smie viesť iba nájomca. Ak je nájomcom právnická osoba, smie motorového vozidlo viesť len jej zamestnanec, resp. člen štatutárneho orgánu. Nájomca nesmie vozidlo používať k účasti na akýchkoľvek motoristických, resp. športových podujatiach, používať na prepravu ľahko horľavých, rádioaktívnych, jedovatých, alebo iných nebezpečných látok; predať, založiť, darovať, prenajímať, alebo požičiavať tretím osobám; používať na prepravu cestujúcich, alebo majetku za odplatu; používať na ťahanie, alebo poháňanie akéhokoľvek vozidla, alebo prívesu; používať k jazdám do zahraničia bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa; používať ak je pod vplyvom drog, alkoholu a iných omamných látok; používať spôsobom, ktorý je v rozpore so zmluvou, alebo s jej účelom. Nájomca je povinný pri každom opustení vozidla použiť zabudovaný zabezpečovací systém proti odcudzeniu ak je ním vozidlo vybavené. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené nenáležitým zabezpečením vozidla. Nájomca nie je oprávnený vykonávať žiadne zmeny na vozidle (prestavby, alebo vnútorné úpravy) bez súhlasu prenajímateľa, inak je povinný nahradiť prenajímateľovi škodu spôsobenú vykonaním uvedených zmien bez jeho súhlasu. 

Článok 5. Práva a povinnosti prenajímateľa

Prenajímateľ je vlastníkom vozidla. Opravy vozidla a predpísané pravidelné prehliadky vykonáva zásadne prenajímateľ. K vykonaniu opravy resp. predpísanej pravidelnej prehliadky tretími osobami je nevyhnutný predchádzajúci písomný súhlas prenajímateľa. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi vozidlo na dočasné užívanie v dobrom technickom stave, vybavené príslušenstvom a dokladmi tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky. Poistiť vozidlo zákonnou poistkou za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijnou poistkou. Pokiaľ vozidlo nemá predplatenú diaľničnú známku je prenajímateľ povinný na to upozorniť nájomcu a na viditeľnom mieste vo vozidle umiestniť varovnú nálepku s upozornením.

Článok 6. Poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata motorového vozidla a zodpovednosť za škodu

Nájomca je povinný dbať, aby nedošlo k zničeniu, poškodeniu, strate, alebo odcudzeniu vozidla. Ak nájomca spôsobí škodu tretej osobe na jeho vozidle, inom majetku alebo zdraví, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi a polícii. Ak nájomca neoznámi vznik škody prenajímateľovi, nesie nájomca v plnom rozsahu zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe na vozidle, inom majetku, alebo zdraví. V prípade vzniku poistnej udalosti (poškodenie, odcudzenie vozidla, živel) hradí nájomca spoluúčasť z výšky škody. Výška spoluúčasti je uvedená v platnom cenníku. Náklady opráv, chýb, alebo škôd, ktoré zavinil nájomca, a ktoré neuhradí poisťovňa, hradí nájomca. Ak poisťovňa uhradí časť škody, nájomca hradí neuhradenú časť. V prípade dopravnej nehody, ktorej účastníkom sa stane nájomca s prenajatým vozidlom, je nájomca povinný upovedomiť bez zbytočného odkladu políciu a vyplnený záznam o dopravnej nehode doručiť osobne, alebo mailom prenajímateľovi (mail@gabriel.sk). Táto správa musí obsahovať predovšetkým mená a adresy účastníkov nehody a svedkov, evidenčné čísla zúčastnených vozidiel a označenie príslušného oddelenia PZ SR, ktoré nehodu vyšetrovalo. Akékoľvek škody na vozidle vzniknuté počas doby prenájmu teda aj škody vzniknuté inak ako v dôsledku nehody je nájomca povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za ním zavinené škody na vozidle. Nájomca je v prípade úplného zničenia, alebo odcudzenia vozidla povinný uhradiť prenajímateľovi rozdiel medzi výškou nadobúdacej ceny vozidla a výškou plnenia poisťovne. 

Článok 7. Vrátenie vozidla

Dňom a časom uplynutia dohodnutej doby je nájomca povinný vrátiť vozidlo vrátane príslušenstva, výbavy, dokladov a všetkých kľúčov prenajímateľovi na dohodnutom mieste v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na bežné opotrebenie a prenajímateľ je povinný ho prevziať. Vrátenie vozidla na inom ako dohodnutom mieste je možné len na základe dohody s prenajímateľom a za dodatočný poplatok, ktorého výšku určí prenajímateľ podľa miesta vrátenia. V prípade, že sa nájomca rozhodne vrátiť vozidlo mimo pracovných hodín bude vrátenie spoplatnené podľa platného cenníka zverejneného na www.rentauto.sk Nájomca je zodpovedný za všetky poškodenia vozidla, ktoré na ňom vznikli počas doby užívania. Zároveň zodpovedá za zistené poškodenia, ktoré sa nenachádzajú zaznačené a podpísané pracovníkom prenajímateľa v preberacom protokole vozidla. Vozidlo je potrebné vrátiť dostatočne čisté, aby mohla byt vykonaná dôsledná kontrola zamestnancom a tiež bez akýchkoľvek odpadkov. Odstránenie ponechaných odpadkov môže byt spoplatnené podľa platného cenníka poplatkov. Pokiaľ nájomca odovzdá znečistené vozidlo, zodpovedá za škody nájdené po umytí vozidla, ktoré nie sú poznačené. Vrátenie vozidla, vrátane príslušenstva, výbavy, dokladov a všetkých kľúčov po dni ukončenia platnosti zmluvy, sa považuje za oneskorené vrátenie vozidla a prenajímateľ je oprávnený mu ho odobrať, alebo uskutočniť kroky, ktoré uzná za vhodné, pričom je oprávnený použiť služby špecializovanej organizácie. V prípade oneskoreného vrátenia vozidla je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi nájomné za každý aj začatý deň omeškania s vrátením vozidla a zároveň všetky náklady spojené s odobratím vozidla. V prípade straty kľúčov, alebo dokladov je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi náhradu škody za každý predmet, ktorý neodovzdá včas prenajímateľovi.

Článok 8. Skončenie nájmu

Nájom vozidla sa riadne končí dňom a časom uvedeným v Zmluve o nájme vozidla a preberacom protokole. Prenajímateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť s okamžitým účinkom za týchto podmienok: 

a/             v prípade, že nájomca nevráti vozidlo v zmluvne dohodnutom dátume a čase
b/             v prípade poškodenia vozidla
c/             nájomca je v omeškaní s platením nájomného
d/             pri vážnom porušení ustanovení Zmluvy, alebo Všeobecných obchodných podmienok.
e/             pri nútenom, alebo zamýšľanom zrušení, alebo zániku firmy nájomcu, alebo jeho živnosti
f/              pri podstatnom zhoršení hospodárskej situácie nájomcu, pri začatí jeho likvidácie, alebo vyhlásení konkurzu
g/             v prípade úmrtia nájomcu, alebo v prípade nespôsobilosti a zníženej spôsobilosti nájomcu na právne úkony, pokiaľ nebude možné previesť práva a povinnosti z nájomnej

Nájom vozidla zaniká aj pri jeho zničení, strate, alebo odcudzení. 

Článok 9. Záverečné ustanovenia

Zmeny sídla (bydliska) nájomcu musia byť prenajímateľovi ihneď písomne nahlásené. Až do oznámenia môže byť korešpondencia posielaná na poslednú známu adresu nájomcu, bez toho, aby stratili právnu účinnosť. Zmeny zmluvy, resp. týchto všeobecných obchodných podmienok je možné vykonať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. Slovenská jazyková verzia je rozhodujúca. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy budú spravované ustanoveniami Zmluvy a jej podmienkami a dojednaniami prenájmu (Všeobecné obchodné podmienky) a  ustanoveniami zákona č. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, resp. záväzného právneho aktu Európskej únie. Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o prenájme motorového vozidla uzavretej medzi prenajímateľom a nájomcom. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o prenájme je dokument „Spracovanie údajov a informácií o prenájme“, ktorý upravuje podmienky spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Prenajímateľa.